Świetlica szkolna

świetlica

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 16.00. 
Wychowawcami świetlicy szkolnej są:

Anna Brzezińska – Ciszewska
Sylwia Dobrzańska
Dagmara Górska – Baron
Renata Grajcar
Anna Wrzesińska

Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, wychowania pozalekcyjnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności poprzez:  

1)  zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji,

2)  rozwój fizyczny poprzez organizowanie zajęć ruchowych na powietrzu,

3)  kształtowanie nawyków kultury życia rodzinnego,

4) wychowanie zdrowotne poprzez kształtowanie nawyków higieny i kultury  osobistej, właściwe spożywanie posiłków,

5)   rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej, koleżeństwa, pomocy innym.

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się według rocznego planu dydaktyczno – wychowawczego i zgodnie
z dziennym rozkładem zajęć świetlicowych.

Zajęcia te służą rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci:

– zajęcia plastyczne połączone z wystawami prac;

– zajęcia sportowe na boisku szkolnym, korytarzu świetlicowym;

– zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych zgromadzonych w świetlicy oraz bibliotece,

– gry i zabawy dydaktyczne,

– różnorodne projekty.

Świetlica dysponuje dwoma dobrze wyposażonymi salami. Na sali głównej podopieczni mogą ciekawie spędzić czas podejmując różnego rodzaju aktywności (m.in. gry i zabawy). Mniejsza sala przeznaczona jest na zajęcia wymagające ciszy i skupienia (m.in. pomoc w odrabianiu pracy zadań domowych)

Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna. Uczniowie nawiązują przyjaźnie, uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.
W świetlicy mogą ciekawie spędzić czas.

OŚWIADCZENIE RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIELICY SZKOLNEJ – plik PDF (445 KB)