Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA: mgr Mariola Ciosk

Godziny pracy  (sala 65):
Poniedziałek: 15.30-16.00
e-mail: rpu.sp3@e-bedzin.pl

Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
w Będzinie

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
a) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).
b) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).
c) Statut Szkoły.

Rozdział I

Wybory Rzecznika Praw Ucznia

1. Rzecznikiem może być każdy członek Rady Pedagogicznej.
2. Funkcja Rzecznika może być pełniona wielokrotnie.
3. Rzecznik wybierany jest przez społeczność uczniowską spośród wytypowanych nauczycieli, po uzyskaniu ich zgody.
4. Wybory są:
a) tajne – każdy ma prawo do tajności swojego wyboru,
b) powszechne – każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania,
c) bezpośrednie – uczeń osobiście uczestniczy w wyborach
5. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
6. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który w przeprowadzonych wyborach na terenie szkoły uzyskał największą ilość głosów.

Rozdział II

Zasady działania Rzecznika Praw Ucznia

1. Rzecznik opracowuje sposoby komunikowania się z uczniami oraz przepływu informacji.
2. Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
3. Uczniowie zgłaszają osobiście naruszenie swoich praw, Rzecznik sporządza notatkę z rozmowy.
4. Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę stron konfliktu, wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw Dyrektorowi szkoły. 
5. Rzecznik może być mediatorem między stronami.
6. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
7. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

Rozdział III

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia

1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.
2. Popularyzowanie praw i obowiązków ucznia wśród społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców.
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
4. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących praw ucznia;  przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
5. Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów; interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
6. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
7. Świadczenie pomocy uczniom w zakresie korzystania z praw i szanowania prawa innych; zgodnie z ustalonym  trybem postępowania.
8. Podejmowanie lub monitorowanie działań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych (uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel).
9. Informowanie stron o podjętych przez siebie działaniach.

Rozdział IV

Tryb postępowania w kwestiach spornych
1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.
2. Zapoznanie się z dostępną dokumentacją związaną ze sprawą.
3. Podjęcie mediacji ze stronami.
4. Zasięgnięcie opinii, w zależności od potrzeb, samorządu klasowego, Rady SU, wychowawcy, pedagoga, psychologa, nauczycieli, Dyrektora szkoły.
5. Informowanie stron o podjętych działaniach i decyzjach celem rozstrzygnięcia konfliktu.
6. Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową; 
7. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego  załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, odwołuje się do Rady pedagogicznej, jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor szkoły.

Rozdział V

Rezygnacja/odwołanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

1. Rzecznik może zrezygnować z pełnienia funkcji z ważnych dla niego powodów.
2. Rzecznik może być odwołany z pełnionej funkcji przez Dyrektora szkoły na wniosek SU, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
3. Decyzję o odwołaniu Rzecznika podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Radą SU, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
4. Gdy Rzecznik przestaje być członkiem Rady Pedagogicznej, zrezygnował lub został odwołany z funkcji, przeprowadza się dodatkowe wybory w terminie ustalonym przez SU po konsultacji z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.