Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA

1. Zwolnienie ucznia z trwających zajęć lekcyjnych następuje wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodziców/opiekunów tzw. "Karty zwolnienia” (karta zwolnienia.doc).


2. Nauczyciel nie może zwalniać ucznia z zajęć lekcyjnych na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem (opiekunem), ani w formie informacji przekazanej przez e-dziennik.


3. Godziny zwolnienia traktowane są jako godziny nieobecności usprawiedliwionej.


4. Zwolnienia z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia dokonuje wychowawca klasy, wyłącznie po okazaniu przez ucznia kartki ze zwolnieniem, a w czasie nieobecności wychowawcy, inny nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub wicedyrektor/dyrektor szkoły.


5. Druk zwolnienia wychowawca zachowuje w dokumentacji – teczce wychowawcy.


6. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły, w wyjątkowych sytuacjach tj.: udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze odpowiedzialność za ucznia. 

 


REALIZOWANE PROJEKTY