Regulamin podręczników

ZASADY KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

I. Użytkownicy biblioteki  

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Darmowe podręczniki i ćwiczenia otrzymują uczniowie wszystkich klas szkoły.
 3. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
  II. Okres trwania wypożyczenia
 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy.
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania podręczników określone
  są w umowie użyczenia.
 4. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do wychowawcy klasy.
  III. Procedura wypożyczania podręcznika
 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu, pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 2. Po przekazaniu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom wychowawca ma obowiązek odebrać podpisane przez rodziców
  do końca września i przekazać je do biblioteki.
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast mu zgłosili.
  IV. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem
 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek
  w podręcznikach.
  V. Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego
 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika, a gdy naprawa nie jest możliwa,
  do pokrycia kosztów zakupu nowego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 4. Wartość podręczników zakupionych z dotacji określana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie ceny publikacji określonej przez dane Wydawnictwo.