Integracja

1 września 2008 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Będzinie – Gimnazjum nr 5 otworzony został pierwszy oddział integracyjny. Rodzic ma możliwość wyboru między klasą typową a integracyjną i często sam nie wie, którą wybrać? Aby rodzic
i uczeń mogli świadomie podjąć decyzję – oto kilka informacji o nauce w klasie integracyjnej.     

W klasie integracyjnej nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. Pracuje bowiem w takiej klasie dwóch nauczycieli. Pierwszy – przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb
i możliwości uczniów niepełnosprawnych.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Wątpliwości mają czasem rodzice pozostałych dzieci. Boją się niższego poziomu nauczania, faworyzowania dzieci niepełnosprawnych. Obawy rozwiewamy, wskazując zalety systemu: budowanie wzajemnej tolerancji, empatii i asertywności, pomaganie sobie
w przełamywaniu słabości i ograniczeń, naukę rozwiązywania konfliktów.
W klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności,
a rywalizacja w takiej klasie ustępuje współpracy.

Klasa integracyjna to:

• Oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych
• Dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający.
• Identyczne jak w klasie typowej programy, świadectwa, system oceniania itd.
• Grupa rówieśnicza bardzo zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych.
• Spotkamy uczniów z niewyraźną wymową, słabo słyszących, słabo widzących, uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
z cukrzycą, epilepsją, autyzmem i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

• Wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Nauka w klasie integracyjnej wygląda następująco – dzieci niepełnosprawne są pod opieką pedagoga wspomagającego, ale nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela prowadzącego. Natomiast pozostałe dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani. Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki
z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne. Dzieci są więc traktowane indywidualnie co jest dość elementarną zasadą w teorii dydaktyki i wychowania, ale w klasie integracyjnej koniecznością 
i oczywistością. Praca w klasie integracyjnej wymaga ścisłej współpracy pedagoga wspierającego z nauczycielem przedmiotu. Zazwyczaj razem uczestniczą w zebraniach z rodzicami, razem wystawiają oceny. Razem też układają program wychowawczy
i profilaktyczny dla swoich uczniów. Każdy nauczyciel oceniając postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. I dlatego oceny – tak jak uczniowie nie są nigdy porównywane. Muszą się tego nauczyć i uczniowie i ich rodzice.