Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INNOWACJA: "SPRAWNE RĘCE - MĄDRA GŁOWA"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE METODYCZNO-PROGRAMOWYM 
Innowacja skierowana do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. 


Program innowacji stanowić będzie formę w zakresie: 
- wspomagania uczniów w ich rozwoju, adaptacji do wymogów i warunków szkolnych oraz do prawidłowego funkcjonowania w grupie, 
- pobudzania rozwoju osobowości i aktywności twórczej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości jednostki o różnym poziomie rozwoju psychofizycznego,
- kreowania postaw twórczych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich,
- wsparcia rodziców w procesie wychowania,
- reakcji na niepowodzenia i wyrównania szans edukacyjnych. Do realizacji własnego potencjału każde dziecko potrzebuje odpowiedniego wsparcia ze strony szkoły, nauczyciela, rodziców. Zadaniem szkoły jest zatem stworzenie mu optymalnych warunków
- do wszechstronnej aktywności, twórczego działania, samodzielności, otwartości na wiedzę i kreatywności oraz rozwoju ciekawości poznawczej w taki sposób, by mogło odczuwać radość z uczenia się. Zajęcia będą się odbywać w czasie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zakładamy, że realizując program innowacji: „Sprawne ręce-mądra głowa”, nauka będzie dla każdego ucznia przygodą, zabawą i przyjemnością.

ZASADY INNOWACJI:

- zaangażowanie uczniów w działalność rękodzielniczą,
- poznanie tradycji i zwyczajów rękodzielniczych,
- poznanie różnego rodzajów technik zdobniczych,
- eksponowanie prac uczniów na terenie szkoły oraz na kiermaszu szkolnym,
- integracja uczniów i nauczycieli oraz rodziców w podejmowaniu wspólnej działalności kulturalnej,
- kształtowanie umiejętności odbioru sztuki. 
CELE OGÓLNE

 • rozwijanie postawy twórczej,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • kształtowanie postawy tolerancji, empatii, zrozumienia,
 • kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, tradycji i obyczajów,
 • budzenie zainteresowania sztuką ludową 
  CELE SZCZEGÓŁOWE
  - rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,
  - rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji,
  - kształtowanie poczucia przydatności wykonywanych prac (satysfakcja ze zrobienia rzeczy użytecznej i dekoracyjnej),
  - przekazywanie elementarnej wiedzy o procesie twórczym, cechach osobowości twórczej i odbiorcach wytworów sztuki,
  - pobudzanie rozwoju tzw. „małej motoryki”, czyli możliwości i umiejętności manualnych,
  - wykształcenie u dziecka pozytywnego stosunku do sztuki i twórczości zwłaszcza rękodzieła ludowego,
  - zapoznanie z metodami i technikami twórczego rozwiązywania problemów,
  - rozładowanie negatywnych emocji przez sztukę,
  - wyposażenie dziecka w umiejętność posługiwania się różnorodnymi narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - kształtowanie szacunku do wytworów pracy rąk ludzkich,
  - rozbudzanie ciekawości poznawczej i wrażliwości estetycznej,
  - pomoc w odkrywaniu własnych możliwości twórczych,
  - nauka asertywnego wyrażania swoich uczuć i krytyki,
  - pomoc w odkrywaniu, poznawaniu i akceptowaniu samego siebie,
  - możliwość przeżycia satysfakcji pracy twórczej i jej efektów,
  - kształtowanie odporności na niepowodzenia,
  - rozwijanie umiejętności manipulacyjnych i konstrukcyjnych.


Autorzy innowacji: mgr Małgorzata Bogacz, mgr Monika Borowska


      

REALIZOWANE PROJEKTY