Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INNOWACJA: "JESTEM ŚWIADOMY-CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNY"

Innowacja pedagogiczna metodyczno – organizacyjna „Jestem świadomy – czuję się bezpieczny” skierowana jest do uczniów klas I – VIII.
Cel główny:
przygotowanie uczniów do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak wezwać specjalistyczną pomoc i udzielić pomocy innym osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych,
- przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń m. in. zapoznanie z zasadami zachowania się w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami i anomaliami pogodowymi (pożar, burza, powódź, wichura),
- zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy oraz jako pasażer,
- osiąganie przez uczniów umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, w tym nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, w czasie zabaw i gier, w domu, podwórku, na ulicy,
- nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp., wdrażanie do zachowania bezpiecznego na drodze do i ze szkoły,
- uświadamianie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu - Internetu, telefonów komórkowych dla zdrowia i rozwoju,
- profilaktyka uzależnień i promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
W ramach podejmowanych działań będziemy dążyć do wyposażenia dzieci w wiedzę na temat tego jak unikać zagrożeń, jak zachowywać się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, w jaki sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda, a w ostateczności - jak się bronić. Najważniejsze jest, aby dziecko dowiedziało się, jakie mu grożą niebezpieczeństwa i umiało je rozpoznawać. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Autorzy innowacji: mgr Anna Rybicka, mgr Magdalena Gorczyńska


REALIZOWANE PROJEKTY