Innowacje

INNOWACJA: „POLUBIĆ ORTOGRAFIĘ”

Adresaci innowacji: uczniowie kl. 3a

Cel: Innowacja ,,Polubić ortografię” ma na celu poprzez zabawy, gry
i interesujące zajęcia uatrakcyjnić naukę ortografii, pokazać uczniom,
że nauka reguł ortograficznych może być przyjemna i łatwa. Innowacja
ma również przygotować uczniów do edukacji języka polskiego na drugim etapie kształcenia, do udziału w konkursach i różnorodnych dyktand.

Nieodzownym składnikiem wykształcenia współczesnego człowieka jest wysoki poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie
i piśmie. Dlatego jednym z podstawowych zadań szkoły jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie ortografii. Umiejętność tę kształtuje się poprzez systematyczną, planową i wytrwałą pracę z uczniami w ciągu całego okresu

Cele szczegółowe:

-zaznajomienie uczniów z regułami ortograficznymi i właściwym ich stosowaniem,

-utrwalanie materiału ortograficznego drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych,

-kształcenie spostrzegawczości ortograficznej, samodzielne poprawianie błędów,

-stosowanie poznanych zasad w pracach pisemnych,

-rozwijanie czujności ortograficznej,

-kształcenie analizy wzrokowo- słuchowej wyrazów,

-rozwijanie różnych form aktywności uczniów,

-wdrażanie do samokontroli i samooceny,

-łączenie nauki z zabawą,

-przygotowanie uczniów do konkursów ortograficznych.

Autor innowacji – mgr Halina Zagórna

INNOWACJA: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 Tytuł innowacji: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch-promujemy zdrowy styl życia wśród uczniów szkoły i społeczności lokalnej”

Adresaci innowacji – uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VIII.

Termin realizacji: 28 wrzesień 2020-7 czerwiec 2021 

Cel innowacji: Poprawa jakości pracy szkoły, osiąganie wysokich wyników
w nauczaniu, wzbogacenie oferty programowej o cykliczne zajęcia biegowe, rozszerzenie zainteresowań z aktywności fizycznej, współpraca
ze środowiskiem lokalnym. Polepszenie stanu zdrowia uczestników, zwiększenie sprawności, wydolności, siły, mocy. Promowanie szkoły
w środowisku lokalnym i miejskim poprzez udział w różnego rodzaju imprezach o charakterze biegowym, współpraca z grupami biegowymi
w lokalnym i miejskim środowisku.

 mgr Marek Woźniak

INNOWACJA: „POCZYTAJMI STARSZY KOLEGO”

Adresatami innowacji są uczniowie klas 1-3, 8 oraz grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 14.

Czas realizacji – rok szkolny z możliwością kontynuacji. Zajęcia odbywać się będą na godzinach wychowawczych w klasach ósmych (nagrywanie audiobooków, wybór pozycji czytelniczych), zajęciach świetlicowych oraz za pomocą platformy Moodle (w razie wprowadzenia nauczania zdalnego wyłącznie na platformie edukacyjnej). Realizacja innowacji w ramach projektu PoczytajMy.

Cele:

– rozbudzenie ciekawości poznawczej dziecka,

– rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem,

– wprowadzenie w świat literatury,

– wyposażenie w kompetencje czytelnicze, przydatne do krytycznego odbioru utworów literackich w przyszłości,

– rozbudzenie zamiłowania do czytania,

– ukazanie wartościowych i ciekawych form spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie kompetencji cyfrowych (nagrywanie) i językowych dzieci (sprawne komunikowanie się, wzbogacenie słownictwa),

– rozwój takich umiejętności jak: inwencja twórcza, kreatywność, łatwiejsze nawiązywanie relacji, komunikowanie się w sposób zrozumiały i poprawny,

– wszechstronny rozwój dziecka, aktywny udział w życiu szkoły i środowisku lokalnym.

mgr Marzena Sztajnberg – Majka
mgr Iwona Sochacka

INNOWACJA: „Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT”

Temat: Znamy i pamiętamy treść oraz problematykę lektur szkolnych – tworzymy lapbooki, lektury w pudełkach lub na wieszakach.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas: 5a, 6a, 7a. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji języka polskiego po każdym omówieniu lektury. Niniejsza innowacja ma na celu utrwalenie znajomości treści lektur obowiązkowych z wykorzystaniem przekładu intersemiotycznego, notatki, szablonu. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do czytania lektur.

Cele innowacji
Cel główny: znajomość lektur szkolnych
Cele szczegółowe:
– poprawa wyników kształcenia literackiego,
– swobodne posługiwanie się zagadnieniami związanymi z lekturami obowiązkowymi,
– zachęcanie do czytania lektur,
– kształtowanie u uczniów wrażliwości na problemy poruszane w książkach,
– przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Spodziewane efekty:
 – Rozwój kompetencji literackich i kulturowych,
 – Zaangażowanie w pracę twórczą,
 – Ukierunkowanie na samokształcenie.

 

Autor innowacji – mgr Anna Wąwoźny