Innowacje

 „Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT”

Autor innowacji: Anna Wąwoźny

Temat: Znamy i pamiętamy treść oraz problematykę lektur szkolnych – tworzymy lapbooki, lektury w pudełkach lub na wieszakach.

Adresatami innowacji są uczniowie klasy: 5a. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godziny do dyspozycji dyrektora. Niniejsza innowacja ma na celu utrwalenie znajomości treści lektur obowiązkowych z wykorzystaniem przekładu intersemiotycznego, notatki, szablonu. Ma ona zachęcać i motywować uczniów
do czytania lektur.

Cel główny: znajomość lektur szkolnych

Cele szczegółowe:

– poprawa wyników kształcenia literackiego,

– swobodne posługiwanie się zagadnieniami związanymi z lekturami obowiązkowymi,

– zachęcanie do czytania lektur,

– kształtowanie u uczniów wrażliwości na problemy poruszane w książkach,
– przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

„Urządzenia cyfrowe- korzystam odpowiedzialnie i bezpiecznie.”

 Autor innowacji – Elżbieta Kopka

 Adresatami innowacji są uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji obejmuje I etap edukacyjny. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, dwa razy w miesiącu. Niniejsza innowacja ma na celu całoroczne działanie profilaktyczne oraz budowanie pozytywnych i odpowiednich postaw w zakresie codziennego używania mediów cyfrowych wśród najmłodszych z wykorzystaniem materiałów Fonolandia. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z dostępnych urządzeń cyfrowych.

Cel główny:

– zapoznanie uczniów z problematyką odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania
z urządzeń cyfrowych

Cele szczegółowe:

– zwiększenie kultury używania mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych na co dzień,

– ograniczanie negatywnych konsekwencji problemowego używania mediów cyfrowych,

– podnoszenie poziomu umiejętności spędzania czasu wolnego bez obecności mediów cyfrowych
i urządzeń mobilnych,

– budowanie właściwych postaw w zakresie używania mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych,

– podniesienie świadomości o szkodliwości nadużywania mediów cyfrowych,

– długofalowe oddziaływanie edukacyjne,

– tworzenie zasad używania mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych w szkole.

– kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialnej i bezpiecznej pracy z mediami cyfrowymi
i urządzeniami mobilnymi.

– przygotowanie uczniów do właściwych postaw w sytuacji zagrożenia w zakresie edukacji cyfrowej.

 „Ciekawe dlaczego?”

Autor innowacji: Dagmara Górska-Baron

Realizacja innowacji: Dagmara Górska – Baron, Sylwia Dobrzańska

Adresatami innowacji są uczniowie klas 1 – 3 uczęszczający na świetlicę

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • wzbogacanie u uczniów zasobu wiadomości i umiejętności,
 • kształtowanie systematyczności,
 • popularyzacja przedmiotów ścisłych i przyrodniczych,
 • kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • ukazanie związku nauki z życiem codziennym,
 • inspirowanie dzieci do zwracania uwagi na otaczający świat,
 • rozwijanie umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 

  Cele szczegółowe:

– stymulowanie rozwoju kreatywności, logicznego myślenia i ekspresji twórczej,

– poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, poznanie nowych pojęć, eksperymentowanie,

 – stosowanie pozytywnych wzmocnień i wygaszanie negatywnych,

 – rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów,

– utrwalanie oraz przyswajanie nowej wiedzy poprzez gry i zabawy ruchowe, integracyjne, dydaktyczne, wykonywanie prac plastycznych, zajęcia tematyczne,

– pomoc w przezwyciężaniu trudności,

– nauka wytrwałości, otwartości na to co nowe, samodzielności,

– wzmacnianie koncentracji uwagi,

– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i rozumienia poleceń,

– budzenie szacunku do innych ludzi oraz samego siebie.