Historia

Powołanie Komitetu Budowy Szkoły

Dnia 23 stycznia 1937 roku na wniosek Starosty tutejszego powiatu – pana Józefa Boxy, Rada Gminy Grodziec podjęła decyzję o budowie nowego gmachu szkolnego. Dzięki poparciu dyrektora Zarębskiego, Towarzystwo Zakładów „Solvay” udzieliło na budowę nowej szkoły procentowej pożyczki – 25 tysięcy złotych. Resztę wydatków pokryto z funduszy gminy Grodziec. Po ustaleniu miejsca i jego wykupienia, już w czerwcu 1937 r. rozpoczęło wznoszenie murów. Prace postępowały w szybkim tempie

Budynek szkolny w 1937 r

9 października 1938 roku dwupiętrowy budynek szkolny był już gotowy. Mieścił on 12 sal lekcyjnych i 4 pokoje kancelaryjne. I właśnie w tym dniu odbyła się uroczystość jego poświęcenia. Aktu poświęcenia dokonał miejscowy prefekt- ks. Mieczysław Walkowski.W dniu tym Grodziec otrzymał Publiczną Szkołę Powszechną nr 3 III-go stopnia imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Początki pracy w nowej szkole

Praca w szkole rozpoczęła się w trudnych warunkach, bo przy braku pomocy naukowych niezbędnych w nauczaniu. Rodzice zaoferowali swoją pomoc materialną w celu zaopatrzenia szkoły w niezbędne pomoce naukowe. stopniowo wyposażono szkołę w niezbędne pomoce naukowe i książki do biblioteki. Dużą część ofiarowali rodzice. Zorganizowano bibliotekę liczącą 420 książek z lekturą obowiązkową. Biblioteka dla nauczycieli, licząca około 28 książek również systematycznie się wzbogacała. W pierwszym roku pracy na terenie szkoły działały następujące organizacje : Drużyny harcerskie: męska i żeńska, Gromada Zuchów, szkolne Koło Czerwonego Krzyża, L.O.P.P ,Spółdzielnia Uczniowska, SKO i Krucjata męska
i żeńska .

Rok szkolny 1939/1940

Rok szkolny 1939/1940 nie rozpoczął się normalnie z powodu wybuchu II wojny światowej. Już w połowie września i częściowo w październiku budynek szkolny był zajęty przez wojsko niemieckie. Potem został opróżniony, jednak przerwa w nauczaniu trwała do dnia 17 czerwca 1940 roku. W tym dniu na mocy rozporządzenia władz niemieckich rozpoczęła się nauka. Wyeliminowano z programu nauczania historię, geografię i naukę o Polsce współczesnej. Z podręczników szkolnych wyeliminowano czytanki polskie. Nie uruchomiono też biblioteki uczniowskiej. Poza tym rozpoczęto naukę wszystkich innych przedmiotów, z obowiązkiem lojalnego ustosunkowania się do zarządzeń władz niemieckich. 

Ważniejsze osiągnięcia szkoły, jej absolwenci – nauczyciele naszej szkoły

Szkoła podstawowa nr 3 od początku swego istnienia należała do szkół wyróżniających się w pracy. Dobre kierownictwo, zdyscyplinowanie i zaangażowanie większości nauczycieli sprawiło, że wyniki pracy dydaktycznej były wysokie, a przeprowadzone wizytacje potwierdzały jej dobrą pracę. Szkoła budziła więc zaufanie rodziców, szacunek środowiska. Na dobre imię szkoły nr 3 pracował przez dwa lata zespół instrumentalny pod kierunkiem mgr Barbary Prokop, który nosił nazwę „Słoneczne Gromady”. 

Rozbudowa szkoły

W wyniku wieloletnich starań władz oświatowych, władze miasta podjęły decyzje rozbudowy szkoły. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 1987 roku. W 1992 roku wykonawcą budowy zostało Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Węglowego w Katowicach. 1 września nastąpiło uroczyste otwarcie nowej, pięknej i obszernej szkoły. Jej powierzchnia wynosi 6090 m. Mamy 16 sal lekcyjnych. 1 września 1999 roku powstało na bazie Szkoły Podstawowej nr 3 Gimnazjum nr 5. W tym roku uczyło się 119 uczniów będących głównie absolwentami Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie. Do 2017 roku szkoła funkcjonowała jako Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie. 1 września 2017 roku
|w wyniku kolejnej reformy edukcji powrócono do ośmioklasowej szkoły podstawowej i wygaszania gimnazjów. Zaczęłą funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie z oddziałami wygaszanego Gimnazjum nr 5. Od 1 września 2019 (po wygaśnięciu gimnazjów) będziemy Szkołą Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie.