Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp3bedzin.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie
ul.Kołłątaja 63
42-506 Będzin

 

tel.: 32 267 49 96

e-mail: sp3@e-bedzin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-22.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępna strona

-od września 2020 r. wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, wykresy posiadają tekst alternatywny.

– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
TAB -przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB-przejście do poprzedniego elementu
CTRL + „+”–powiększenie tekstu na stronie
CTRL + „-” –pomniejszenie tekstu na stronie.
Ctr + U w celu wywołania źródła strony.

– zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących;

– osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Aneta Zakrzewska – adres email: a.zakrzewska.sp3@e-bedzin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 267 49 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:
– Do budynku dwupiętrowego prowadzą trzy wejścia. Wejście główne, boczne oraz tylne. Główne wejście umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez podjazd. Na parterze znajduje się sekretariat obsługujący interesantów, w tym osoby niepełnosprawne. Obok sekretariatu  znajduje się łazienka w której sanitaria dostosowane są do osób niepełnosprawnych.
– Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada windy.
– W budynku nie ma platform przyschodowych oraz pętli indukcyjnych. Placówka nie ma również informacji głosowych przeznaczonych dla osób  niepełnosprawnych.
– Przed budynkiem szkoły znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
– Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
– Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.